Fotograf Anna Hållams

Kön, sexualitet och normer.

Här är några av de ämnesområden jag kan. De föreslagna ämnena kan plockas, blandas och ges i vilken form ni önskar. Deltagarnas aktivitet under passet kan ni själva bestämma över: mer föreläsning eller mer interaktivt. Ni vet vad som passar er bäst.

10 tips för inkludering – från Frida Ohlsson Sandahl

(pdf-fil att ladda ner)

Intersektionalitet, normkritik och toleranspedagogik

Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat. Ord som normkritik och intersektionalitet används mer och mer. Den här föreläsningen syftar till att ni ska lära er mer om begreppen och perspektiven. Jag ger er bakgrunden till varför de här orden finns idag. De har vuxit fram både inom akademin och aktivismen. Intersektionalitet och normkritik är verktyg som kan appliceras både i vardag och i en verksamhet – tillsammans funderar på vi på hur det kan påverka oss. Beroende på era förkunskaper och behov kommer föreläsningen antingen handla mer om teorier och ord eller mer om konkreta övningar som görs för att få en bättre förståelse för begreppen. Som alltid är det målgruppen som bestämmer.

 

Riktiga män, parmiddagar och flator – hur könsnormerna påverkar vår vardag – genus och hbtq

Vad är genus, kvinnor och vad är män? Hur kan vi se på kön och hur gör vi kön i relation till varandra. Jag går igenom hur kön är kopplat till sexuell läggning och vilka förväntningar och fördomar vi ber med oss utifrån det. Vilka teorier kan vi använda för att granska vår omgivning utifrån ett genusperspektiv. Vad betyder alla ord och bokstäver i hbtq; hur kan vi använda oss av kunskapen på vårt arbete och i vår vardag. Föreläsningen kommer också att behandla normkritiskt perspektiv samt material som finns för att arbeta vidare med frågorna.

 

Manlighet – vad handlar det om och hur ser teorier och forskning ut?

Här vill jag prata om maskulinitet som forskningsobjekt. Vad är anledningen till att vi tittar på mannen och maskulinitet och vad är relationen till kvinnoforskningen? Jag kommer att prata om olika teorier och hur de kan användas i praktiken. Maskulinintetsforskningen ger praktiska verktyg för oss när vi vill analysera vår arbetsplats, förening eller annat sammanhang. Jag ger er de verktygen.

 

Feminism och kvinnokamp – en historisk resa som landar i queerteori, intersektionalitet och maskulinitetsforskning

Hur har utvecklingen sett ut i svensk historia vad gäller relationen mellan kvinnor och män? Vilka influenser har haft stor påverkan på förändringar och när har juridiska rättigheter och skyldigheter ändrats. Vad har drivit på de olika feministiska vågorna och vad ligger bakom förändringar i könsnormerna. Jag går igenom de olika influenserna på universiteten och vart den akademiska diskussionen är just nu. Det börjar i kvinnoforskning, via genusvetenskap till queerteori och maskulinitetsforskning. Vi går igenom intersektionalitetsbegreppet (puh!) och hur vi kan se resultat av det i samhällsdebatten.

 

Genus och arbetsmarknad

Hur ser den historiska utvecklingen ut och vad gäller på arbetsmarknaden idag? Vilka rättigheter och lagar har påverkat arbetsmarknaden och hur ser det ut på arbetet när det gäller män och kvinnor. Vilka finns vart? Hur jobbar vi? Vad skiljer och vad förenar kvinnor och män på arbetsmarknaden? Jag vill också att vi tittar framåt, vilka tendenser ser vi för framtidens arbetsmarknad.

 

Fack, genus och queer – hur har den svenska fackföreningsrörelsen arbetat med jämställdhetsfrågan och hur ser nuläget ut?

Jag går igenom hur LO, TCO och SACO har jobbat med jämställdhetsfrågan och vilka likheter och skillnader det finns. På vilka sätt har facken drivit frågan om kvinnor och män och vad händer på området just nu. Facken, arbetsdomstolen och diskrimineringslagen är instanser som på olika sätt bidrar till att förändra eller bibehålla strukturer på arbetsmarknaden. Jag går igenom på vilket sätt dessa är med och formar vårt samhälle utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.

  

Barn, skolan och genus

Vi pratar om hur barnen bemöts och vad det kan leda till. Vad står det i läroplanen om genus och vad finns det för stöd för lärare och andra vuxna för att arbeta genusmedvetet. I Sverige finns det flera förskolor som har arbetat med genusmedveten pedagogik. Hur har de gjort och vad kan vi lära oss av deras arbete? På vilket sätt kan vi integrera deras framgångar? Vad kan föräldrar göra för att förändra förutsättningar för tjejer och killar till det bättre? Jag kommer att ha med tips på litteratur för både föräldrar att läsa och för skolverksamhet.

 

Heteronormer och hbtq

Vad är heterosexualitet? Hur många i befolkningen är heterosexuella och hur vet en att en är heterosexuell? På vilket sett ser lagstiftningen ut i relation till heterosexualitet och vad kan vi tro om den framtida utvecklingen. Vi kommer att titta på historiska fakta om heterosexualiteten i relation till andra sexuella praktiker. Vad säger diskrimineringslagen om heterosexualiteten? Heteronormer avgör inkludering för personer som inte tillhör densamma – hur kan organisationen öppna upp för att inkludera fler, oavsett könsidentitet och sexuell läggning?

 

Hbtq – kampen & politiken

Genom att titta historiskt på hbtq-kampen kommer vi också att kunna sia om framtiden. Vad har hänt i samhället och på juridiskt plan? Vart står de stora striderna just nu och vilka positionerar sig vart i samhällsdebatten. Inom den av mångfald präglade hbtq-rörelsen finns flera olika positioner. Jag berättar om diskussionerna och utifrån det kan vi sia om framtidens slag och vinster.

 

Härskar- och främjartekniker samt motstrategier

Vad innebär det egentligen att bli utsatt för en härskarteknik och vilka olika sorters härskartekniker finns det? Jag tycker att vi ska lära oss bli vaksamma på vad som sker under ett möte, med flera eller med en enskild person, så att vi istället kan ägna oss åt sakliga diskussioner och främjartekniker. Vilka använder sig av härskartekniker och vad är anledningen till det? Jag hjälper er med konkreta verktyg och ser till att ni i er grupp får redskap att ta er förbi härskarteknikerna och istället skapa ett kreativt mötesklimat där mångfalden får plats.