#metoo har en egen dag! (tyvärr)

Framsida av boken "Diskrimineringslagen - handbok för chefer"

Kanske tittar du också på SVTs dokumentär om #metoo? Den berättar om hur det gick till och hur #metoo i Sverige utvecklades jämfört med andra länder. Och allt det som inte hände. Lisa Andersson Tengnér (Genuspedagog AB), Matilda Bergkvist (Includer AB) och jag har skrivit en handbok för chefer i Diskrimineringslagen. Den kan hjälpa dig se till att det förebyggande arbetet finns på plats, likväl som rutiner för när sexuella trakasserier äger rum.

I Diskrimineringslagen finns det reglerat hur en arbetsplats ska arbete för att förebygga trakasserier och diskriminering. På det sättet är lagen inte bara en förbudslag, utan den anger också hur arbetet ska gå till (hurra!). Detta kanske kan kännas som ett tungt krav på varje arbetsgivare, men jag väljer att se det som en fördel. Nu behöver ju inte varje chef själv hitta på ett sätt!

Lagen anger att arbetsgivaren (det är alltså chefens ansvar att se till att det finns!) ska ha skrivna riktlinjer och rutiner där det anges hur alla former av trakasserier ska förebyggas. Detta ska också finnas nedskrivet så att alla på arbetsplatsen ska veta vad som gäller och hur eventuella trakasserier ska hanteras när det har skett. 

Innehåll i riktlinjer och rutiner

  • Att trakasserier och sexuella trakasserier är oacceptabla.
  • Definitioner och exempel på hur trakasserier är kopplade till diskrimineringsgrunderna samt hur sexuella trakasserier kan se ut.
  • Definition av repressalier, exempel på hur de kan se ut samt att det är oacceptabelt.
  • Hur man går tillväga om man själv, eller upplever att någon annan, utsätts för någon form av trakasserier av kollega eller chef.
  • Arbetsgivarens rutiner då det kommer till hens kännedom att någon form av trakasserier kan ha skett.
  • Vilka sanktioner det kan bli frågan om då den som utsätter någon för någon form av trakasserier inte upphör med detta.

Samtliga arbetsgivare ska alltså ha skriftliga rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Konkret stöd till chefen

Genom att riktlinjer och rutiner finns på plats blir det ett stöd till chefer för hur de ska hantera ärenden som kommer upp. I de fall då en anställd upplever sig ha blivit utsatt av en chef finns ett stöd för hur de kan påtala och anmäla trakasserier.

Skyldigheten för en arbetsgivare att agera är dubbel, då det även finns angivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Där klargörs att det är en arbetsgivares skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier, mobbning och social utstötning på en arbetsplats. 


Att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier

En förutsättning för en arbetsplats fri från trakasserier är förstås att alla känner till var gränserna går för ett ej accepterat beteende. Det går inte att utgå ifrån att det finns en samsyn kring vad som är okej och inte. Om det finns okunskap om vad som är trakasserier och sexuella trakasserier hos anställda ökar risken att de kan förekomma och fortgå eftersom de då sannolikt inte påtalas eller anmäls. Som chef är det viktigt att ha kunskap om alla diskrimineringsgrunder och vad som omfattas för att upptäcka både okunskap och tendenser. Riktlinjerna och rutinerna blir en värdegrund för kontinuerlig reflektion över vad som gäller i olika situationer samt konkret vägledning för både anställda och chefer då trakasserier påtalas. 

I boken finns en tabell som stöd för att skriva riktlinjer och rutiner. Den innehåller frågor som en anställd kan tänkas undra och behöva veta samt vad som behöver skriftligen stå och muntligen talas igenom på arbetsplatsen. Dessutom finns förslag på rutiner för anmäla trakasserier och sexuella trakasserier. Du hittar också information om den utrednings- och åtgärdsplikt som finns, likväl som kopplingen till kränkande särbehandling.

Det går alltså att göra mycket för att förebygga och för att vara förberedd! Diskrimineringslagen ger arbetsplatsen tydliga krav på vad som ska göras och vår bok ger dig de konkreta verktygen så att det blir gjort. 

Jag tror att det är möjligt att göra fler arbetsplatser trygga!

/Frida

Bil på Frida, Matilda och Lisa
Läs vårt blogginlägg från boksläppet: Därför skrev vi en handbok för chefer om diskrimineringslagen

Jag har ett bokförlag!

Logga Skruv förlag AB

Tillsammans med Erik, Håkan och Kim har jag ett bokförlag – Skruv förlag AB. 

Skruv förlag är ett normkritiskt och feministiskt bokförlag som vill finnas i det som skaver i livet, i kyrkan och i samhället.

KYSS

Kyss, förlagets första bok, av Susanne Dahl, Maria Küchen & Kent Wisti. Den perfekta presentboken – En meditation över Höga visan. Kent Wistis bilder och Maria Küchens texter har visats på många platser genom åren. Nu får de, i uppdaterad version, föra ett samtal i denna bok. Ett samtal som vi kan tjuvlyssna till eller kliva rakt in i. Här finns också Susanne Dahls viktiga ord om kärlekens revolution – en kamp som behövs för att återfå kloka ärliga relationer. Vi vet egentligen vet hur det ska vara, för Gud vill sanning, respekt och svindlande kärlek. Det här är en bok, som vill belysa eviga frågor på nya sätt. Vi tror att det är möjligt genom uråldriga berättelser som ligger så djupt rotade att vi inte längre ser dem. Sångernas sång om kärlekens revolution har blivit begravd under patriarkal mossa. Kärleken måste befrias!

Här finns förlaget och möjlighet att köpa våra böcker

Skruv förlag

Framsida på KYSS-boken

Årets förnyare i Svenska kyrkan 2019!

Årets förnyare i Svenska kyrkan 2019!

Motivering från juryn:

Sociologen Frida Ohlsson Sandahl och prästen Erik Gyll får priset för sitt arbete med podden Behåll hatten på och för processmodellen Regnbågsnyckeln i syfte att alla människor ska känna sig välkomna i Svenska kyrkan.

I podden rerflekterar programledarna med inbjudna gäster kring teologi, normer och hbtq och genom samtal söker de befrielse även i de bibelord som skaver. Regnbågsnyckeln vänder sig till församlingar som vill öka sin förståelse i hbtq-frågor och arbeta aktivt för öppenhet, mångfald och inkludering.

Genom sitt nydanande arbete och sin telogiska reflektion samt valet av arena för kommunikation bidrar de till normkritik samt frågor om identitet och makt. Regnbågsnyckeln med tillhörande hbtq-märkning erbjuds nu samtliga församlingar i Svenska kyrkan.

Läs gärna artiklarna i Kyrkans Tidning, från tillkännagivandet:

De ger nyckeln – så att alla kan komma in

Podden som går in i frågor som skaver

Lyssna på vår podd Behåll hatten på. 

INKLUDERA – andra upplagan

INKLUDERA – andra upplagan

Det fantastiska har hänt – min bok INKLUDERA tog slut!

Under våren 2018 uppdaterade jag boken med nytt från lagstiftningen (framförallt Diskrimineringslagen), nya ord och fler intervjuer.

Nu finns alltså INKLUDERA – jämställdhet och hbtq att köpa igen. Lite bättre, lite snyggare.

Bonus 1: Ellen Landberg har skrivit fantastiska ord om boken: »Det jag uppskattar med ›Inkludera‹ är att boken har sin utgångspunkt i helhetsbegreppet inkludering och ett genomgående normkritiskt perspektiv. Boken blir därmed ett värdefullt verktyg i arbetet för inkluderande verksamheter.« Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare Ledarna

Bonus 2: Kapitlet om normer finns som ljudbok hos förlaget Idealistas.

Vad säger FN om hbtq-personers rättigheter?

Vad säger FN om hbtq-personers rättigheter?

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det skrivet i artikel två att ingen åtskillnad ska göras på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Här nämns alltså flera av de grunder som återfinns i den svenska diskrimineringslagen, Diskrimineringslag (2008:567), men ingenstans nämns sexuell läggning eller könsidentitet, även om »kön« kan tolkas som att det inkluderar könsidentitet och könsuttryck.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har dock bestämt att artikel 26 (FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter) även innefattar homo- och bisexuella. Likaså har Kommittén för eko- nomiska, sociala och kulturella rättigheter uttalat att könsidentitet och sexuell läggning ingår i det skydd som anges i artikel 2(2) (FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter). Båda artiklarna handlar om att alla är lika inför lagen, har lika rättigheter och har skydd av lagen utan någon diskriminering.

Yogyakartaprinciperna – Principer om tillämpning av det inter­ nationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet tillkom 2006 efter en konferens med flera människorättsexperter och principerna har som syfte att stärka hbtq-personers mänskliga rättigheter.

Principerna innehåller inte nya artiklar utan visar hur redan existerande rättigheter och artiklar kan användas för att stärka individers rättigheter utifrån könsidentitet och sexualitet. Principerna ger uppmaningar till länder om vad de ska göra för att säkerställa att alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet, kan åtnjuta sina rättigheter. Exempelvis nämns under princip två, som handlar om rätten till likabehandling och icke-diskriminering, att länder behöver se till att den principen finns i lagstiftningen och den behöver vara så tydlig att den förverkligar principen.

Yogyakartaprinciperna innehåller alltså rekommendationer till alla stater om hur de bör göra. Där finns också en rekommendation till yrkesorganisationer att se över riktlinjer och praxis så att de bidrar till att principerna kan genomföras.

Läs mer om detta i min bok INKLUDERA – jämställdhet och hbtq i organisationen.

PS. Nu finns boken i en andra upplaga!