#metoo har en egen dag! (tyvärr)

Framsida av boken "Diskrimineringslagen - handbok för chefer"

Kanske tittar du också på SVTs dokumentär om #metoo? Den berättar om hur det gick till och hur #metoo i Sverige utvecklades jämfört med andra länder. Och allt det som inte hände. Lisa Andersson Tengnér (Genuspedagog AB), Matilda Bergkvist (Includer AB) och jag har skrivit en handbok för chefer i Diskrimineringslagen. Den kan hjälpa dig se till att det förebyggande arbetet finns på plats, likväl som rutiner för när sexuella trakasserier äger rum.

I Diskrimineringslagen finns det reglerat hur en arbetsplats ska arbete för att förebygga trakasserier och diskriminering. På det sättet är lagen inte bara en förbudslag, utan den anger också hur arbetet ska gå till (hurra!). Detta kanske kan kännas som ett tungt krav på varje arbetsgivare, men jag väljer att se det som en fördel. Nu behöver ju inte varje chef själv hitta på ett sätt!

Lagen anger att arbetsgivaren (det är alltså chefens ansvar att se till att det finns!) ska ha skrivna riktlinjer och rutiner där det anges hur alla former av trakasserier ska förebyggas. Detta ska också finnas nedskrivet så att alla på arbetsplatsen ska veta vad som gäller och hur eventuella trakasserier ska hanteras när det har skett. 

Innehåll i riktlinjer och rutiner

  • Att trakasserier och sexuella trakasserier är oacceptabla.
  • Definitioner och exempel på hur trakasserier är kopplade till diskrimineringsgrunderna samt hur sexuella trakasserier kan se ut.
  • Definition av repressalier, exempel på hur de kan se ut samt att det är oacceptabelt.
  • Hur man går tillväga om man själv, eller upplever att någon annan, utsätts för någon form av trakasserier av kollega eller chef.
  • Arbetsgivarens rutiner då det kommer till hens kännedom att någon form av trakasserier kan ha skett.
  • Vilka sanktioner det kan bli frågan om då den som utsätter någon för någon form av trakasserier inte upphör med detta.

Samtliga arbetsgivare ska alltså ha skriftliga rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Konkret stöd till chefen

Genom att riktlinjer och rutiner finns på plats blir det ett stöd till chefer för hur de ska hantera ärenden som kommer upp. I de fall då en anställd upplever sig ha blivit utsatt av en chef finns ett stöd för hur de kan påtala och anmäla trakasserier.

Skyldigheten för en arbetsgivare att agera är dubbel, då det även finns angivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Där klargörs att det är en arbetsgivares skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier, mobbning och social utstötning på en arbetsplats. 


Att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier

En förutsättning för en arbetsplats fri från trakasserier är förstås att alla känner till var gränserna går för ett ej accepterat beteende. Det går inte att utgå ifrån att det finns en samsyn kring vad som är okej och inte. Om det finns okunskap om vad som är trakasserier och sexuella trakasserier hos anställda ökar risken att de kan förekomma och fortgå eftersom de då sannolikt inte påtalas eller anmäls. Som chef är det viktigt att ha kunskap om alla diskrimineringsgrunder och vad som omfattas för att upptäcka både okunskap och tendenser. Riktlinjerna och rutinerna blir en värdegrund för kontinuerlig reflektion över vad som gäller i olika situationer samt konkret vägledning för både anställda och chefer då trakasserier påtalas. 

I boken finns en tabell som stöd för att skriva riktlinjer och rutiner. Den innehåller frågor som en anställd kan tänkas undra och behöva veta samt vad som behöver skriftligen stå och muntligen talas igenom på arbetsplatsen. Dessutom finns förslag på rutiner för anmäla trakasserier och sexuella trakasserier. Du hittar också information om den utrednings- och åtgärdsplikt som finns, likväl som kopplingen till kränkande särbehandling.

Det går alltså att göra mycket för att förebygga och för att vara förberedd! Diskrimineringslagen ger arbetsplatsen tydliga krav på vad som ska göras och vår bok ger dig de konkreta verktygen så att det blir gjort. 

Jag tror att det är möjligt att göra fler arbetsplatser trygga!

/Frida

Bil på Frida, Matilda och Lisa
Läs vårt blogginlägg från boksläppet: Därför skrev vi en handbok för chefer om diskrimineringslagen